De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De KOR wordt
dan een btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering
op de af te dragen btw. Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen                                                                                                                                                en is uw jaaromzet lager dan € 20.000? In dat geval wordt u automatisch
aangemeld voor de nieuwe KOR. Maar dat is niet in alle gevallen voordelig.
De nieuwe KOR is bijvoorbeeld nadelig als u heeft geïnvesteerd in onroerende
en/of roerende zaken waarop wordt afgeschreven en waarvan na het jaar van
aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode loopt van                                                                                                                                                        respectievelijk 9 en 4 jaar. In die periode moet u aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en
1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. Vervolgens moet u
aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht heeft op aftrek van
dat gedeelte van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u dat jaar belaste of
vrijgestelde prestaties verricht.

Lees meer